Hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức trong Đảng bộ Bộ Tư pháp