Văn bản, biểu mẫu hướng đẫn phân loại, đánh giá, thi đua, khen thưởng năm

MỘT SỐ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN
 
TT TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN TẢI BIỂU MẪU
1 Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng
tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm
VB Hướng dẫn
2 Bản kiểm điểm Đảng viên Mẫu 01-HD
3 Nhận xét, đánh giá cán bộ, Đảng viên Mẫu 02-HD
4 Báo cáo kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm Mẫu 04-HD
5 Danh sách đề nghị khen thưởng Mẫu 05-HD
6 Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng Mẫu 06-HD
7 Báo cáo thành tích cá nhân Mẫu 07-HD
8 Báo cáo thành tích cá nhân Mẫu 08-HD
9 Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên Mẫu phiếu BSLL