Thông báo thu học phí trung cấp luật của Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019