Kế hoạch dự giờ các học phần cơ sở, học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo học kỳ 01 năm 2016 - 2017 và thời khóa biểu của các lớp, các khóa;
Để đánh giá và quản lý chất lượng giảng dạy các học phần cơ sở của giáo viên, Khoa Đào tạo cơ bản (gọi tắt là Khoa) thông báo lịch tổ chức dự giờ giáo viên giảng dạy các học phần cơ sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, xác định năng lực của giáo viên theo đúng yêu cầu, mục tiêu đào tạo của Khoa và Nhà trường;
- Giúp giáo viên nhận thức được hạn chế, thiếu sót để khắc phục, hoàn thiện bản thân đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo của Nhà trường.
2. Yêu cầu
- Giáo viên giảng dạy chuẩn bị chu đáo hồ sơ và tiết giảng của mình, bao gồm: Đề cương chi tiết; Kế hoạch bài dạy; giáo án điện tử; tập bài giảng (đối với học phần chưa có giáo trình); Sổ tay lên lớp;
- Các giáo viên giảng dạy các học phần cơ sở sắp xếp thời gian, chủ động dự giờ để học hỏi kinh nghiệm và đóng góp ý kiến;
- Kết thúc việc dự giờ Khoa nhận xét, đánh giá, kết luận về tiết giảng của giáo viên.
II. NỘI DUNG
1. Thành phần dự giờ
- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Đại diện Phòng Đào tạo và Công tác học sinh;
- Các giáo viên giảng dạy các học phần Luật cơ sở.
2. Nội dung
- Kiểm tra chất lượng giảng dạy của giáo viên;
- Đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm cho giáo viên giảng dạy.
3. Lịch dự giờ cụ thể
TT GIÁO VIÊN LỚP HỌC PHẦN PHÒNG THỜI GIAN
1 Hoàng Thị Oanh K4D Luật Hình sự P.301 Tiết 2, Thứ 3
(Chiều 18/10/2016)
2 Nguyễn Lương Bằng K4E Luật Hành chính P.302 Tiết 2, Thứ 4
(Chiều 19/10/2016)
3 Đặng Thị Thanh Huyền K4F Luật Môi trường P.301 Tiết 2, Thứ 3
(Chiều 25/10/2016)
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khoa Đào tạo cơ bản
- Tổ chức triển khai kế hoạch dự giờ theo mục đích yêu cầu và nội dung;
- Cung cấp biểu mẫu chấm điểm, đánh giá chất lượng giảng dạy cho giáo viên tham gia dự giờ;
- Phân công các giáo viên tham gia dự giờ và đánh giá nhận xét cho giáo viên giảng dạy và rút kinh nghiệm;
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và có căn cứ đánh giá, nhận xét từng giáo viên hàng tháng, hàng quý.
2. Giáo viên giảng dạy
- Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy theo quy định;  
- Thực hiện giảng dạy theo quy trình giảng dạy và giáo án;
- Nghe ý kiến đánh giá của các thành viên tham gia dự giờ để rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
3. Giáo viên dự giờ
- Thực hiện đúng lịch dự giờ đã phân công;
- Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên trong sổ dự giờ.
Trên đây là Kế hoạch Dự giờ các học phần cơ sở học kỳ 01 năm học 2016 - 2017, yêu cầu cá nhân, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.