CV VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP LỚP 57E