Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật Miền Trung