Thông báo về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

Thông báo về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018