Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Xem nội dung thông báo tại đây