Thông báo về việc phối hợp tổ chức Lớp Đào tạo nghề công chứng tại Quảng Bình