Thông báo về việc thực hiện các hoạt động học phụ đạo, ngoại khóa, thực tế của lưu học sinh Lào khóa 2