Thông báo về việc tổ chức học lại chương trình tiếng Việt cho những lưu học sinh Lào có kết quả học tập trung bình và yếu