Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên viên và Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương của Trường Đại học Nội vụ mở tại Trường TCL Đồng Hới

Xem nội dung Kế hoạch