Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp trung cấp Luật cho học sinh Khoá 9, niên khoá 2020-2022