Tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật

Tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật
Sáng 23/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong cả nước kỳ 2019 – 2023 và tập huấn kỹ năng thực hiện hệ thống hóa VBQPPL cho Bộ, ngành Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, đây là một trong những Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới khẳng định mục tiêu đến năm 2030. 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận, trong thời gian qua các cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực quan tâm thực hiện công tác xây dựng pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, mặc dù đã được phát hiện, nhưng chậm sửa đổi, bổ sung; việc cập nhật VBQPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật của các cơ quan vẫn còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ gây khó khăn trong tra cứu, áp dụng và thực hiện pháp luật.
Từ thực tế nêu trên, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước để kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật thông qua việc “làm sạch” và công bố chính xác các VBQPPL đang còn hiệu lực trong cả nước. 
Để triển khai hiệu quả, chất lượng kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023, Thứ trưởng đề nghị quán triệt, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác hệ thống hóa VBQPPL đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; tăng cường hiệu quả phối hợp của giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản; tập trung đầu tư thỏa đáng về nguồn lực cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. 
Cùng đó, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến về kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 thống nhất trong cả nước; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho các công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm công chức nắm đúng, đủ, vững các quy định, quy trình, thủ tục hệ thống hóa văn bản. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các báo cáo viên truyền tải đầy đủ các thông tin về công tác hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023, đặc biệt là những điểm mới, cần lưu ý trong quy định pháp luật và thực tế triển khai công tác hệ thống hóa văn bản. 
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thông tin về công tác chỉ đạo, tình hình triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản trong cả nước kỳ 2019 – 2023; những điểm mới của quy định pháp luật về công tác hệ thống hóa VBQPPL và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 – 2023.
Cũng trong buổi sáng, các báo cáo viên đã tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hệ thống hóa VBQPPL về quy định pháp luật và thực hiện hệ thống hóa văn bản; xây dựng báo cáo và biểu mẫu. Đồng thời trao đổi, thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Tác giả bài viết: Lê Huy

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)