DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ
1 Phan Thị Phương Huyền  Khoa ĐTNV Phó trưởng Khoa
2 Đặng Thị Thuần Khoa ĐTNV GVCN, UV BCH, Phân đoàn trưởng
3 Võ Thị Thu Hằng Khoa ĐTNV UV BCH, GVCN
4 Nguyễn Thị Hương Khoa ĐTNV GVCN
5 Lê Thị Ngọc Cẩm Khoa ĐTNV GVCN
6 Hoàng Thị Thu Phương  Khoa ĐTCS Phó trưởng Khoa
7 Lê Thị Hiền Khoa ĐTCS GVCN, UV BCH, Phân đoàn phó
8 Hoàng Thị Kim Cương Khoa ĐTCS GVCN
9 Lê Tiến Cảnh Khoa GD, TC&VH UV BCH, GVCN
10 Nguyễn Hoàng Lê Khanh Khoa GD, TC&VH Phó trưởng Khoa
11 Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa GD, TC&VH GVCN
12 Trần Chí Linh Khoa GD, TC&VH GVCN
13 Lê Hoàng Anh Phòng Quản trị  
14 Trần Thị Huyền Nho Phòng Quản trị Phân đoàn phó
15 Trần Thị Bích Hường Phòng Quản trị Phân đoàn trưởng
16 Đặng Thị Hoài Phòng Quản trị  
17 Phan Ngọc Hoàng Phòng Quản trị  
18 Nguyễn Thanh Tân Phòng Quản trị BT BCH
19 Hà Thị Thanh Bình Phòng ĐT&CTHSSV Phân đoàn trưởng
20 Trần Văn Hưng Phòng ĐT&CTHSSV Phân đoàn phó
21 Nguyễn Thị Thư Phòng ĐT&CTHSSV Phó phòng
22 Nguyễn Trường Anh Tú Phòng ĐT&CTHSSV PBT BCH
23 Mai Thị Phương Thảo Phòng ĐT&CTHSSV UV BCHCĐCB-GV
24 Trần Thị Tuyết Phòng ĐT&CTHSSV  
25 Lê Thị Giang Phòng TC-HC&TV Phó phòng
26 Ngô Hằng Nga Phòng TC-HC&TV  
27 Nguyễn Thị Nhật Lương Phòng TC-HC&TV  
28 Lê Thị Hồng Uyên Phòng TC-HC&TV  
29 Nguyễn Thị Hương Lan Phòng TC-HC&TV  
30 Phạm Anh Vũ Trung tâm TVPL GVCN, UVBCH