Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trang bị kiến thức, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên