Thông báo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam