Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua Trường Cao đẳng Luật miền Trung năm 2023