Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến