Danh mục các buổi sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2023

Trong Quý I năm 2023, Hội đồng KH&ĐT đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như sau: 
Thời gian   thực hiện Họ tên GV        thực hiện Nội dung buổi                  sinh hoạt chuyên môn
24/2/2023 Nguyễn Hoàng       Lê Khanh Kỹ năng quản lý thời gian
10/3/2023 Đặng Thị Thuần Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn
17/3/2023 Hoàng Thị        Tuyết Trinh Kỹ thuật dạy từ vựng cho học sinh lớp 10
24/3/2023 Phan Thị       Phương Huyền Đánh giá tính công bằng trong Luật Thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam hiện hành