Hồ sơ công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Trường Cao đẳng Luật miền Trung báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:
1. Báo cáo các điều kiện (CSVC - TBĐT, DCĐT - Nhà giáo)
2. Chương trình đào tạo
- Cao đẳng ngành Pháp luật
- Cao đẳng ngành DVPL
- Cao đẳng ngành TPCS
- Trung cấp ngành Pháp luật
- Trung cấp ngành DVPL
- Trung cấp ngành TPCS