Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2016

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý I năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2016, như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chi ủy
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp và chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi ủy đã phối hợp với Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đối với từng lĩnh vực công tác; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế liên quan đến từng lĩnh vực hoạt động và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý học sinh
 Công tác tuyển sinh
Trong Quý I năm 2016, Nhà trường đã triển khai tuyển sinh và đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:
- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai tuyển sinh trung cấp luật năm 2016;
- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Đại học Luật khóa 2 mở tại Trường, với 60 hồ sơ đăng ký;
- Phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức kỳ thi tuyển sinh và khai giảng lớp liên thông Đại học Luật, niên khóa 2016-2019 mở tại Trường với 46 học viên.
Công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
- Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của giáo viên Nhà trường, giáo viên thỉnh giảng, đại diện Lãnh đạo của Sở, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Luật cho lớp K3A, mở tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định;
- Tổ chức đào tạo cho học sinh Khóa 2, Khóa 3, Khóa 4 tại Trường và tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên liên kết với Trường đảm bảo chất lượng và đúng quy chế;
- Giáo viên các khoa tiếp tục hoàn thiện giáo án, bài giảng, bài giảng điện tử các môn cơ bản, môn nghiệp vụ, tham gia viết bài đăng Tạp chí Pháp luật; thực hiện các Kế hoạch đi thực tế tại các đơn vị trong tỉnh.
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường tổ chức giảng định kỳ hàng tuần và sinh hoạt chuyên môn hàng tháng cho giáo viên.
Công tác quản lý học sinh
- Tổ chức thực hiện quản lý học tập và rèn luyện của học sinh; thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định;
- Tổ chức các chương trình tình hưởng ứng Giờ Trái đất, ngày nước thế giới và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các chi đoàn học sinh chào mừng tháng thanh niên;
- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Trường nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường, đồng thời đưa pháp luật vào học đường tạo điều kiện cho các em học sinh trải nghiệm thực tế.
            2.2. Công tác tài chính - kế toán
Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính của Trường theo đúng chế độ hiện hành; thanh quyết toán các nguồn kinh phí chi thường xuyên gồm lương, các khoản chi theo lương và các chế độ của cán bộ, giáo viên; kịp thời thanh toán các khoản chi hành chính khác … phục vụ cho công việc của Nhà trường.
2.3. Công tác hành chính, thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin
- Thực hiện tốt công tác hành chính tổng hợp, văn thư - lưu trữ, và xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo định kỳ, đột xuất bằng văn bản theo quy định;
- Cung cấp, đáp ứng nhu cầu giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh theo đúng quy trình và tiếp tục mua mới, bổ sung thêm nhiều đầu sách chuyên khảo phục vụ kịp thời nhu cầu giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh;
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử của Trường, trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tiết kiệm, nhanh chóng, thuận tiện và góp phần quảng bá hình ảnh của Nhà trường trong khu vực và trên cả nước.
2.4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trường bảo đảm tiến độ, chất lượng.
 
 
 3. Công tác xây dựng đảng
3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Chi bộ cùng với Ban giám hiệu Nhà trường triển khai tốt các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách nghiêm túc; tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03- KH/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề bằng các hình thức: hội nghị phổ biến, quán triệt, tọa đàm, thảo luận, giới thiệu, cung cấp tài liệu...
3.2. Công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị
Chi ủy và Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm thực hiện việc quán triệt, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; gương mẫu thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Với việc tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, mỗi đơn vị cán bộ, giáo viên đã tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện các giải pháp tăng thu nhập như: đẩy mạnh công tác tuyển sinh, viết bản tin trên các cổng thông tin của cơ quan, bộ ngành, nghiên cứu khoa học đề tài cấp Trường, cấp Bộ, viết sách, báo, tạp chí, cung cấp các dịch vụ mà Trường có điều kiện, mở các lớp liên thông, liên kết, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn...chào mừng thiết thực Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII
            Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh được chú trọng. Nghị quyết của Chi bộ qua các đợt sinh hoạt định kỳ bao giờ cũng  đặt nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho cán bộ, giáo viên học sinh là nhiệm vụ hàng đầu. Chi bộ đã chỉ đạo các bộ phận, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, bằng những hình thức phù hợp đề tăng cường công tác giáo dục học sinh: Như lồng ghép vào tiết học, sinh hoạt lớp, tiếp cận trong giao tiếp v.v…Nhờ vậy mà tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định bản lĩnh chính trị. Mối đoàn kết trong Đảng và quần chúng được thắt chặt.
            Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo. Đầu năm 2016, Chi ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để bồi dưỡng cho 04 đảng viên dự bị và một số quần chúng ưu tú để xem xét, giúp đỡ phát triển vào hàng ngũ Đảng.
4. Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và đảng viên
Trong Quý I, Chi ủy đã cho ý kiến về việc:
- Xây dựng quy trình, thủ tục kiện toàn chức danh phó trưởng các Phòng, Khoa thuộc Trường trình Lãnh đạo bộ phê duyệt;
- Hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2016;
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Trường: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản... cho viên chức, người lao động toàn Trường theo quy định mới của pháp luật;
- Nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh và coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải thường xuyên thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016;
- Đăng ký danh hiệu Thi đua năm 2016 cho tập thể và cá nhân toàn Trường.
3.2.2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
- Chi bộ duy trì tổ chức Sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng định kỳ hàng tháng trong toàn Trường góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức và tình yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; quan tâm, bồi dưỡng đảng viên mới.
- Công tác phát triển đảng luôn được Chi bộ chú trọng. Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn trường, BCH Công đoàn để xây dựng nguồn đối tượng cảm tình Đảng gồm những quần chúng ưu tú. Trong quý I, Chi bộ đã xét và đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp xét chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Hiện nay. Chi bộ đang tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để tiếp tục phát triển đảng viên.
Chi bộ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên giáo dục cho mọi đảng viên tham gia hoạt động giáo dục trong nhà trường nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhất trong lĩnh vực giáo dục.
3. 3. Công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể
Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo:
- Công đoàn Nhà trường luôn quan tâm đến đời sống của công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao động, xây dựng các Kế hoạch tăng gia, sản xuất tăng nguồn thu cho Nhà trường;
- Đoàn Thanh niên phối hợp với Đoàn cấp trên và các đơn vị thuộc Trường tổ chức các hoạt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, tổ chức các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo.
            3.4 Công tác kiểm tra Đảng, thu nộp Đảng phí và Đảng vụ
            Một trong những nhiệm vụ của Chi bộ là công tác kiểm tra giám sat. Chi bộ đã thực hiện theo điều 30 Điều lệ Đảng để tăng cường công tác kiểm tra giám sát dưới nhiều hình thức: Kiểm tra thường cuyên, định kỳ, đột xuất, phối hợp với chuyên môn để thực hiện kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trên các mặt:
            - Kiểm tra vấn đề chấp hành điều lệ Đảng
            - Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp
            - Kiểm tra tình hình hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng viên.
            Kết quả: Trong năm đầu của nhiệm kỳ vừa qua không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật. Không có đơn thư khiếu nại, nặc danh, vượt cấp. Công tác đảng phí và đảng vụ thực hiện đúng quy định.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2016
1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Tăng cường củng cố các loại hình đào tạo đã có, mở rộng quy mô đào tạo. Nghiên cứu đưa vào thực hiện các hình thức đào tạo phù hợp với người học.
- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu thị trường làm việc để kịp thời bổ sung chỉnh lý chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với thực tế.
- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận đặc biệt là công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn nhằm nâng cao ý thức nghề nghiệp và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các mặt còn hạn chế trong công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên.
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
2 - Công tác xây dựng Đảng
- Công tác chính trị, tư tưởng
+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh mà chi bộ phụ trách.
+ Nghiêm túc tổ chức cho cán bộ đảng viên trong Chi bộ thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng theo kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tư pháp, nghị quyết của Chi bộ.
- Công tác tổ chức
+ Tạo điều kiện để các đảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị.
+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì sinh hoạt chi bộ đinh kỳ hàng tháng theo các nội dung chuyên đề đã được chuẩn bị.
+ Tăng cường công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng đảng viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát
+ Kiểm tra xây dựng, triển khai nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát.
+ Kiểm tra việc duy trì sinh hoạt nội bộ.
+ Công tác đảng phí, đảng vụ của chi bộ.
- Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể
+ Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.
+ Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng công sở văn minh.
+ Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
+ Giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình số 26-CTr/ĐUK ngày 06/10/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020”.
III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Đề nghị Đảng ủy và các tổ chức, bộ phận của Đảng ủy Bộ Tư pháp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo đối với Chi bộ. Đặc biết là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đảng viên làm công tác Đảng; cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn về công tác Đảng; kịp thời hướng dẫn hoặc cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ theo chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2016 của Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, xin kính trình Đảng ủy Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.