Kế hoạch công tác năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Trường trong năm 2021;
- Làm cơ sở thực hiện các hoạt động của Khoa; quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
2. Yêu cầu
- Bám sát Kế hoạch Công tác năm 2021 của Nhà trường;
- Đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch một cách chi tiết, có trách nhiệm và hoàn thành đúng tiến độ, khắc phục hạn chế của những năm trước, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra;
- Phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; đồng thời, chủ động và sáng tạo trong quá trình triển khai công việc;
- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Khoa và năng lực của giảng viên trong Khoa.
II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1.  Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên cơ hữu, đảm bảo yêu cầu giảng dạy của Nhà trường;
1.2. Nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng với yêu cầu thực tiễn;
1.3. Tiếp tục tổ chức đào tạo với sự đổi mới phương pháp, mô hình đào tạo nghề đặc biệt theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện, tập trung đào tạo có chất lượng;
1.4. Tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy theo đúng quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa chuyên ngành của Trường;
1.5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tích cực viết sách, giáo trình, tạp chí, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học của giáo viên.
1.6. Tăng cường chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tọa đàm; đi sâu vào chuyên môn của từng lĩnh vực cụ thể;
1.7.  Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của từng giảng viên và của Khoa;
1.8. Tiếp tục xây dựng và tăng cường hoạt động thực tế của giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy;
1.9. Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thi đua giảng dạy tốt, xây dựng Khoa phát triển bền vững, tiếp tục phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc trong năm 2020;
1.10. Tất cả các giáo viên trong Khoa tiếp tục tham gia thực hiện kiêm nhiệm theo sự phân công của Ban Giám hiệu Nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác chính trị tư tưởng         
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Thầy Hiệu trưởng;
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các sinh hoạt chuyên môn và chính trị.
- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giảng viên để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
- Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, trái với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.
2.2. Công tác nhân sự
- Xây dựng và theo dõi thực hiện lộ trình phương án bố trí giảng viên giảng dạy theo chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, kịp thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn để điều chỉnh kịp thời;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn giảng viên hoàn thành kế hoạch giảng dạy; nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học.
- Tiếp tục tạo điều kiện cho giảng viên của Khoa tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng lý luận chính trị...
2.3. Công tác giảng dạy       
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, phân công giảng viên giảng dạy và kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng theo đúng quy định và chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Với mục tiêu hơn 90% số giờ dạy đạt chất lượng; kết quả học tập: 25% giỏi, 50% khá, 25% trung bình, không có học sinh yếu kém.
- Thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng việc biên soạn tài liệu, giáo trình, tài liệu học tập, giáo án phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, học sinh.
- Thực hiện tốt công tác ra đề thi, chấm thi, coi thi, hỏi thi các lớp theo đúng kế hoạch của Nhà trường, lập kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi.
- Xây dựng tập bài giảng lưu hành nội bộ đối với các môn học chưa có giáo trình.
- Xây dựng Kế hoạch dự giờ, thăm lớp đối với giảng viên cơ hữu của Nhà trường và giảng viên thỉnh giảng.
- Tổ chức quản lý, đánh giá công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào của các giáo viên trong Khoa.
- Quản lý hồ sơ giảng dạy của giảng viên.
- Thực hiện kế hoạch đi thực tế đảm bảo thực chất và có hiệu quả.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức có hiệu quả hoạt động thực tập của học sinh Khóa 8.
2.4. Công tác nghiên cứu khoa học
- Biên soạn, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy theo đúng quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa chuyên ngành của Trường.
- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, cụ thể:
+ Đăng ký viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022;
+ Tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo kế hoạch của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
+ Giảng viên có 01 bài/quý đăng tạp chí, 01 bài/tháng đăng trên Website của Trường;
- Tổ chức thường xuyên hoạt động Hội nghị, Tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn:
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề định kỳ 1 tháng/lần;
+ Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng biên soạn giáo án, bài giảng, nghiên cứu khoa học vào đầu năm học;
+ Tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.
2.5. Công tác hành chính - quản trị
- Thực hiện việc theo dõi công văn đi, đến và quản lý văn bản tại Khoa;
- Duy trì và quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất của Khoa;
- Kịp thời giải quyết các công việc hành chính của Khoa.
2.6. Công tác Đảng, đoàn thể, công tác khác
- Thực hiện công tác chủ nhiệm theo sự phân công của Nhà trường.
- Phối hợp với Đảng bộ để nâng cao nhận thức tư tưởng cho các giáo viên là đảng viên và các giáo viên khác; phấn đấu ít nhất 01 quần chúng của Khoa được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
- Phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh niên thực hiện hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức.
- Phối hợp với tổ Công đoàn thực hiện các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức.
2.7. Công tác thi đua, khen thưởng
- Thực hiện việc đăng ký thi đua đầu năm đối với tập thể, cá nhân, phấn đấu 100% giảng viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; ít nhất 01 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc.
- Tổ chức bình xét thi đua, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua và cả năm 2021;
- Kịp thời khen thưởng, đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác của Khoa cũng như của Nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khoa Đào tạo nghiệp vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Trường xin ý kiến chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh, vượt quá thẩm quyền.
2. Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm bố trí kinh phí để bảo đảm cho Khoa thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế của Trường.
3. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Khoa, góp phần thực hiện tốt công tác của Nhà trường, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.
4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các nhiệm vụ mới, Khoa kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Trường để chỉ đạo, giải quyết./.