Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thu hút và thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam

Phan Thị Phương Huyền, Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thu hút và thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính điện tử (số tháng 10/2017)