Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất Trường Cao đẳng Luật miền Trung năm 2023