Kê hoạch về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH và thực tập phương án chữa cháy năm 2022