Nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Phan Thị Phương Huyền, Nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay, Bản tin Tư pháp Quảng Bình (Số tháng 5/2021)