Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng, tình cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Lê Khanh, Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng, tình cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - giá trị lý luận thực tiển