Kế hoạch Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Kế hoạch Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên