Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 của Bộ Tư pháp.