Tài liệu phục vụ Giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 23/3/2018