Tài liệu phục vụ Giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 31/01/2018