13:22 ICT Thứ tư, 24/04/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 433
  • Khách viếng thăm: 402
  • Máy chủ tìm kiếm: 31
  • Hôm nay: 65204
  • Tháng hiện tại: 2438443
  • Tổng lượt truy cập: 31099134

  Trang nhất » Giới thiệu

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
  I. VỊ TRỊ, CHỨC NĂNG
  Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện là phòng chức năng thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp cho Ban giám hiệu tổ chức thực hiện, quản lý công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, tham mưu - tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại, an ninh-quốc phòng, thư viện, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Trường; xây dựng đơn vị văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ
  a) Chủ trì dự thảo hoặc phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức có liên quan dự thảo các quyết định, quy định và các văn bản khác thuộc nhiệm vụ của Trường trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành (quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường; thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trường; quy hoạch, chiến lược, đề án phát triểnTrường; quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các phòng, khoa, tổ chức thuộc Trường);
  b) Dự thảo hoặc phối hợp với với các phòng, khoa, các tổ chức có liên quan dự thảo các quyết định quy định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, khoa, tổ chức giúp việc thuộc Trường;
  c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức có liên quan đề xuất tổ chức triển khai hoặc triển khai thực hiện các quyết định, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường; về thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trường khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ban hành;
  d) Dự thảo các kế hoạch, chương trình, quyết định, các văn bản khác và đề xuất phương án để thực hiện nhiệm vụ quản lý về biên chế, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng với người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp;
  đ) Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm; phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
  e) Thành lập các ban, hội đồng, tổ chức tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu để thực hiện các nhiệm vụ của Trường, như: Hội đồng Tuyển sinh, Hội động Tuyển dụng viên chức; Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…;
  g) Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp;
  h) Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nâng hạng, chuyển hạng, nghỉ hưu, nghỉ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và các chế độ khác theo qui định của pháp luật;
  2. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường.
  3. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của pháp luật.
  4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng

  a) Xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch và các văn bản khác về thi đua, khen thưởng;
  b) Phát động và tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý của Trường; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, khoa, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết, phát hiện, phổ biến, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
  c) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường;
  d) Quản lý, khai thác, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, hiện vật về thi đua, khen thưởng; cấp phát hiện vật khen thưởng; tổ chức trao tặng các quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật;
  5. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác Thanh tra - Pháp chế
  a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế của Trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm;
  b) Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của theo quy định của pháp luật;
  c) Phối hợp với Phòng Hành chính - Thư viện, các phòng, khoa, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Trường;
  6. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp
  a) Xây dựng và trình Ban Giám hiệu dự thảo các kế hoạch, chương trình dài hạn, hàng năm, quý, tháng, tuần về nhiệm vụ chung của Trường và các nhiệm vụ về các mặt công tác;
  b) Xây dựng và trình Ban Giám hiệu dự thảo các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;
  c) Xây dựng lịch làm việc của Ban giám hiệu trình Hiệu trưởng phê duyệt vàthông báo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch làm việc. Duy trì các hiệu lệnh giờ làm việc, giờ ra vào lớp;
  d) Giúp Ban Giám hiệu theo dõi, đôn đốc các phòng, khoa, tổ chức thuộc quyền quản lý của Trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ chung của Trường theo chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành;
  đ) Tổng hợp các dự thảo báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề và báo cáo sơ kết, tổng kết về các lĩnh vực hoạt động chung của Trường;
  e) Thông báo lịch và tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị định kỳ và đột xuất của Trường; ghi chép, tổng hợp kết quả các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban giám hiệu, Hội đồng Trường.
  7. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
  a) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình xử lý và chuyển giao văn bản đến; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;
  b) Đăng ký văn bản đi, phát hành, chuyển giao, sắp xếp và quản lý văn bản lưu văn bản đi;
  c) Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ;
  d) Thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Trường;
  e) Quản lý việc sử dụng con dấu của Trường;
  g) Đảm bảo thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu trong hoạt động của Trường.
  8. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác lễ tân và đối ngoại
  a) Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường; phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của Trường;
  b) Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác theo nội quy, quy chế của Trường, quản lý và phục vụ đảm bảo lưu trú cho khách của Trường;
  c) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên và nhân dân theo định kỳ hàng tháng.
  9. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác quản lý phương tiện
  Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động Ban Giám hiệu và hoạt động chung của Trường theo đúng quy định của pháp luật và Nhà trường.
  10. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, xây dựng đơn vị văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Trường.
  11. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác Thư viện
  a) Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo; quy mô, ngành nghề đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của Trường;
  b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổng hợp nhu cầu sách, giáo trình, tài liệu nghiên cứu; xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm trang thiết bị, tư liệu, tài liệu, giáo trình sách nghiên cứu, tham khảo bổ sung cho Thư viện;
  c) Thực hiện việc quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình… của Thư viện Nhà trường;
  d) Tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ thư viện phục vụ cho dạy học và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, học viên của Trường.
  12. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các phòng, khoa, tổ chức có liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Trường theo quy định.
  13. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính - Kế toán trong công tác thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương đối với các cán bộ, giáo viên và người lao động toàn Trường.
  14. Quản lý cán bộ, giáo viên thuộc của Phòng theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Phòng sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.
  16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
  III. NHÂN SỰ
  TT Họ tên Chức vụ
  1 ThS. Lê Thị Giang Phụ trách Phòng
  2 ThS. Ngô Hằng Nga Chuyên viên
  3 ThS. Nguyễn Thị Nhật Lương Chuyên viên
  4 Hoàng Thanh Quân Nhân viên
  5 Trương Phước Hiếu Nhân viên
  6 Trần Thị Bích Hường Nhân viên
  7 Nguyễn Thị Hương Lan Nhân viên
  IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

  Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư Viện
  Tầng 1 Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Điện Thoại: 02326.251.126
  Fax: 02326.258.016


   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình