20:19 ICT Thứ năm, 18/07/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 125022
  • Tháng hiện tại: 3308587
  • Tổng lượt truy cập: 43793943

  Trang nhất » Giới thiệu

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 
  Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên là phòng chức năng thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác tuyển sinh, đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác học sinh, sinh viên và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh
  a) Xây dựng, trình Ban Giám hiệu các dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Trường (đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh; triển khai công tác tuyển sinh, …);
  b) Chủ trì tổ chức làm các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận, nhập học các học sinh, sinh viên trúng tuyển vào Trường hàng năm;
  c) Tham mưu thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tính tuyển sinh, mở các lớp liên kết: liên thông lên đại học luật, văn bằng 2 luật , thạc sĩ luật...
  2. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo
  a) Xây dựng, trình Ban Giám hiệu các dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án về xác định mục tiêu đào tạo, tổ chức triển khai công tác đào tạo;
  b) Xây dựng, quản lý thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy của các lớp, khóa và toàn Trường;
  c) Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa để xây dựng kế hoạch dự kiến và bố trí giảng viên giảng dạy các môn học trong toàn Trường. Lập thời khoá biểu học tập cho từng lớp học, đồng thời theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy;
  d) Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
  đ) Quản lý khối lượng giảng dạy của các giảng viên, các phòng, khoa, tổng kết khối lượng giảng dạy của giảng viên; hợp đồng giảng dạy và thông báo cho Phòng Tài chính - Kế toán khối lượng giảng dạy để thanh toán chi phí giảng dạy các hệ đào tạo của Trường;
  e) Tổ chức dự giờ của giảng viên; tổ chức lấy các ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên;
  g) Quản lý chặt chẽ việc học tập của học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nội quy, quy chế của Trường;
  h) Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các quy chế và quy định;
  i) Theo dõi, quản lý hồ sơ, kết quả học tập của người học ở các ngành, các hệ đào tạo của Trường; tiếp nhận thông tin phản hồi của xã hội thông qua các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động về sản phẩm đào tạo, từ đó nắm bắt nhu cầu các kỹ năng cần thiết sau khi học sinh, sinh viên ra Trường;
  l) Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị khác của Trường trong công tác xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng chỉ, chứng nhận học tập, các bảng điểm cho học sinh, sinh viên;
  l) Liên hệ với các cơ sở đào tạo trong nước để thực hiện liên kết, liên thông đào tạo trong nước và mời giảng viên thỉnh giảng.
  3. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí
  a) Tổ chức thi, nhân bản và phân phối đề thi, chấm thi, quản lý bài thi và nhập kết quả thi kỳ thi kết thúc môn học theo đúng quy định;
  b) Triển khai công tác dồn túi, rọc phách, ráp phách, lên điểm theo đúng quy định và kế hoạch;
  c) Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của học sinh, sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
  d) Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan quản lý;
  e) Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;
  g) Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
  h) Tham gia tư vấn nghiệp vụ quy trình thi cho các khoa;
  i) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo thí;
  k) Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;
  l) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí;
  m) Thường trực Hội đồng kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường, tổ chức theo phân cấp của Trường;
  n) Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.
  4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác học sinh, sinh viên
  a) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác học sinh, sinh viên
  - Phân bổ học sinh, sinh viên cho các lớp; sắp xếp biên chế lớp;
  - Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục công dân và phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho học sinh, sinh viên;
  - Tổ chức việc sinh hoạt tuần công dân vào đầu khóa và cuối khóa học cho học sinh, sinh viên;
  - Giúp cấp uỷ Nhà trường tổ chức các lớp tìm hiểu về Đảng, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên;
  - Chủ trì và phối hợp với Đoàn Thanh niên, giảng viên chủ nhiệm quản lý, hướng dẫn, theo dõi sự rèn luyện, tu dưỡng và đánh giá, tổng kết và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học;
  - Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên; thực hiện công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên;
  - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, công tác xã hội, giao lưu ngoại khóa… cho học sinh, sinh viên; thông tin tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn với nhiều loại hình phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên;
  - Chủ trì và phối hợp với Đoàn Thanh niên, giảng viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự an toàn, xây dựng và duy trì phong cách, nếp sống lành mạnh, trong sạch trong khu ký túc xá, tích cực tham gia bài trừ tệ nạn xã hội.
  b) Quản lý ký túc xá học sinh, sinh viên, sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên, học viên nội trú trong Nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế về nội trú và ký túc xá học sinh, sinh viên; chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú;
  c) Nắm bắt, tiếp nhận và tham mưu giúp Ban Giám hiệu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên và của nhân dân liên quan đến học sinh, sinh viên đang học tại Trường;
  d) Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên;
  đ) Làm Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;
  e) Làm cầu nối giữa học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh, sinh viên với Ban Giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong Nhà trường;
  5. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác y tế học đường
  Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên và người lao động của Nhà trường, cụ thể:
  a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;
  b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;
  c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;
  d) Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;
  đ) Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học;
  e) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;
  g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
  6. Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Phòng theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Phòng sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
  III. NHÂN SỰ 
  TT Họ tên Chức vụ
  1 ThS. Nguyễn Lương Bằng Trưởng Phòng
  2 ThS. Nguyễn Thị Thư  Phó Trưởng Phòng 
  3 Nguyễn Trường Anh Tú  Chuyên viên
  4 Hà Thị Thanh Bình Chuyên viên
  5 Mai Thị Phương Thảo Chuyên viên
  6 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giảng viên
  7 Trần Văn Quý  Chuyên viên
  8 Trần Văn Hưng Nhân viên
  9 Trần Thị Tuyết Nhân viên

  IV. LIÊN HỆ
  Phòng Đào tạo và Công tác hoc sinh, sinh viên
  Tầng 1 Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Điện Thoại: 02326. 6255055
  Fax: 02326.258.016
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình