04:27 ICT Thứ ba, 28/05/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 30132
  • Tháng hiện tại: 3114872
  • Tổng lượt truy cập: 34836932

  Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu trao đổi

  Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung

  Thứ năm - 25/04/2024 15:08

  Ths. Hoàng Thị Kim Cương, Ths. Lê Thị Hiền[1] - Khoa Đào tạo cơ bản
  Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức đoàn. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết tập trung phân tích những kết quả, hạn chế trong quá trình Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Luật miền Trung tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.
  1. Kết quả, thành tựu đạt được của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Luật miền Trung là một đơn vị trực thuộc Đoàn Bộ Tư pháp có cơ cấu tổ chức gồm 04 chi đoàn, trong đó có 01 chi đoàn cán bộ, giảng viên và 03 chi đoàn học sinh các khóa. Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung có tổng số 33 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên là Đoàn viên chiếm tỷ lệ 60%. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Trung xác định là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đoàn viên học sinh, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp và được triển khai thực hiện thường xuyên, cụ thể:
  Thứ nhất, Đoàn Trường đã tích cực trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn,.. với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp.
  Thứ hai, Đoàn Trường đã tích cực tham gia, giữ vai trò tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ, chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Đoàn viên, thanh niên được kịp thời giúp đỡ, định hướng về tư tưởng trước những biến động của đất nước, khu vực và thế giới..., công tác tư tưởng của Đoàn luôn bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  Thứ ba, Đoàn Trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Trung ương Đoàn đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21-7-2021 về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm 2023, Đoàn trường đã giới thiệu 02 đồng chí vào Đảng.
  Thứ tư, Ban Chấp hành Đoàn Trường đã chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện sinh hoạt đoàn định kỳ hàng tháng, hằng quý với nhiều chủ đề như: “Ngày đoàn viên”; “Tự hào phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Luật miền Trung chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước”; “Tích cực học tập rèn luyện chào mừng ngày thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Trung”...Với mục tiêu gần gũi và chia sẻ với các đoàn viên trong toàn Trường đặc biệt là học sinh, sinh viên, thông qua sinh hoạt, trao đổi để nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên và có định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; tham mưu, phối hợp với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường giải quyết kịp thời nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, góp phần ổn định tư tưởng của đoàn viên thanh niên.
   
  2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân
  Thứ nhất, Đoàn Trường còn chậm đổi mới, chưa có mô hình, giải pháp hay, thiết thực trong cách thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức.
  Thứ hai, nhiều cán bộ đoàn chưa thực sự trang bị đầy đủ về trình độ và kỹ năng để nhận diện, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái; chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn tự phê bình, phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
  Thứ ba, Đoàn Trường chưa thật sự thể hiện tốt chức năng giám sát đối với đảng viên đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn. Còn thờ ơ, e dè, chưa kịp thời theo dõi, phát hiện và báo cáo cấp ủy đảng có thẩm quyền về những trường hợp đảng viên là đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn để có hướng chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
  Những hạn chế, bất cập còn tồn tại là do nhiều nguyên nhân:
  - Đội ngũ cán bộ đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác thanh niên, chưa bắt nhịp và theo kịp xu hướng, sự thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ của giới trẻ hiện nay. Nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động chưa phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Đoàn trường còn tổ chức hoạt động, phong trào theo tư duy truyền thống, lối mòn, chưa tích cực áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, tập hợp thanh niên.
  - Đoàn chỉ giới thiệu và gửi danh sách đoàn viên ưu tú được công nhận cho Đảng theo quy định mà chưa sát sao, chưa quyết liệt trong công tác báo cáo, nắm tình hình, trao đổi và tham mưu cấp ủy quan tâm kết nạp Đảng cho đối tượng này.
  - Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, kể cả đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhận thức còn hạn chế, không chủ động tìm hiểu, nắm rõ quy định, điều lệ của Đảng, của Đoàn.
  3. Một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn Trường trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
  Thứ nhất, đề xuất cấp ủy Đảng quan tâm, chủ động trong việc quy hoạch cán bộ, có kế hoạch thường xuyên, định kỳ rà soát quy hoạch cán bộ đoàn để tạo nguồn cán bộ tốt khi cần bổ nhiệm, bố trí nhân sự. Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn.
  Thứ hai, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  Thứ ba, Đoàn Trường cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền và giáo dục thiết thực, trọng tâm, có chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hình thức triển khai đồng bộ, sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề: “Ánh sáng soi đường”, v.v. Đoàn cần sáng tạo, chọn lọc, lồng ghép có hiệu quả việc giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, ngoài các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thì Đoàn cần sử dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok,... để việc tuyên truyền hiệu quả hơn, đến gần với đoàn viên, thanh niên hơn.
  Thứ tư, Đoàn Trường nên quan tâm, chú trọng việc thành lập mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ theo đúng Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTG ngày 01-4-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình này. Câu lạc bộ lý luận trẻ phải thực sự là nơi tập hợp và nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Phải có cơ chế khuyến khích, bồi dưỡng để thành viên câu lạc bộ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp trong xã hội.
  Thứ năm, Đoàn Trường tuyệt đối không chạy theo chỉ tiêu kết nạp Đảng. Đoàn chỉ thống nhất và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đồng thời phải quan tâm, chăm lo và tạo môi trường thuận lợi cho đảng viên mới kết nạp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến để trở thành đảng viên tốt, tránh tình trạng kết nạp xong thì thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, không được chuyển đảng chính thức hoặc xin ra khỏi Đảng. Đặc biệt, lãnh đạo đoàn các cấp phải hiểu rằng Đảng mạnh không hoàn toàn đồng nhất với số lượng đảng viên đông mà trước hết phải là chất lượng đảng viên.
  Thứ sáu, Đoàn Trường phải phát huy vai trò trong giáo dục toàn diện đối với đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác biên soạn, nâng cao chất lượng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ đoàn. Vận dụng hiệu quả phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng cuộc sống mới, con người mới”./.

   
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/5000-phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-trong-xay-dung-chinh-don-dang.html
  2. http://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-trong-cong-tac-xay-dung-dang-hien-nay/15268.html
  3. https://truongchinhtri.edu.vn/home/thong-tin-nghien-cuu-trao-doi/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-trong-cong-tac-phat-trien-dang-1422.html


  [1] Đảng viên chi bộ các Khoa chuyên môn

   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình